โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

7483
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และได้เริ่มดำเนินการระยะที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2557 ณ หมู่บ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีชุมชนที่เป็นโฮมสเตย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย กลุ่มโฮมสเตย์บ้านหัวสะพาน อ.พุทไธสง  ชุมชนบ้านดอนหวาย  และชุมชนบ้านหนองตาไก้น้อย อ.นางรอง  ชุมชนบ้านเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติฯ ชุมชนบ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช

การดำเนินการระยะที่ 1 เป็นการค้นหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มี  อ.วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์   อ.อุดร ปี่ทอง คณะกรรมการกลางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และ อ.อัจฉรา หลาวทอง จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ประกอบด้วยกิจกรรม

  • การนำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน
  • การวิเคราะห์และการประเมินศักยภาพของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม/หัตถกรรม/เกษตรกรรม
  • การสังเคราะห์ต้วแบบการพัฒนา : องค์ความรู้ภูมิปัญญา (ของดี) วิธีการและขั้นตอน สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ค้นหาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในชุมชนของตน  กำหนดแนวทางพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s